Tööde eesmärgiks on tagada AS Matsalu Veevärgi tarbijatele Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ sätestatud nõuetele vastav joogivesi, parendades selleks AS Matsalu Veevärk Sipa küla puurkaevpumpla veetöötlusvõimekust.

Ehitustööde teostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS.
Omanikujärelevalve OÜ P.P.Ehitusjärelevalve.
Projekti kogumaksumus 17 900,40 EUR.