Lp Kabala küla kliendid!

Tulenevalt Kabala küla klientide tagasisidest joogiveekvaliteedi kohta oleme teostanud Kabala asula puurkaevu põhjaveest analüüsid. Analüüsi tulemused näitavad, et põhjavee kvaliteedinäitajad vastavad joogivee määrusele, välja arvatud fluoriid, mis ületab lubatud normi piiri. Analüüsiga saime samuti kinnituse, et põhjavee kvaliteedinäitajad ei ole aja jooksul muutunud. Ülenormatiivse fluoriidi eemaldamiseks läbib põhjavesi pöördosmoosseadme ja sellega vähendatakse fluoriidi sisaldus joogivees.

Kabala küla puurkaev pumpla on projekteeritud töötama kaheastmeliselt:

  1. Puurkaevu pump pumpab põhjavee läbi rauaeraldusfiltri ja pöördosmoosseadme teiseastme veemahutisse;
  2. Teiseastme pumbad pumpavad veemahutist joogivee asulasse.

2020. aasta detsembris juhtus puurkaev-pumpla automaatikakilbis elektriseadmete rike, mille tõttu praegu ei tööta teise astme süsteem ning puurkaevu pump pumpab põhjavee läbi veetöötlusseadmete otse asulasse joogiveena.

Vee-ettevõte tegeleb automaatikasüsteemi uuendamise ja korrastamisega. Lõplikuks korrastamiseks võib aega võtta kuni 2 kuud. Anname oma klientidele tagasiside, kui viga on kõrvaldatud.

Vabandame ebameeldivuste pärast!

AS Matsalu Veevärk