Ühtekuuluvusfond (ÜF) pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui  90 % Euroopa Liidu keskmisest. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid. Teiste liikmesriikide hulgas saab toetust ka Eesti.

Keskkonnasektoris on prioriteetideks veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamine. Transpordiprojektide kaudu rahastatakse üleeuroopalise transpordivõrgustikku kuuluvate teede, sadamate, lennujaamade ning raudteede uuendamist; praegusel eelarveperioodil 2007–2013 ka keskkonnasäästlikke transpordilahendusi.

Enne Euroopa Liiduga ühinemist oli Eestil võimalus kasutada liitumiseelse finantsinstrumendina ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) toetust, mille eesmärgid ühtisid Ühtekuuluvusfondi omadega. Eestis käivitus ISPA 2000. aastal. Alates 1. maist 2004, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige, finantseeritakse pooleliolevaid ISPA investeeringuid Ühtekuuluvusfondist.

Loe lisaks:


Hooldusmasinad ja kaugloetavad arvestid
Matsalu valgala piirkonna ÜF veeprojekt