Projekti üldaandmed:

 • Nimetus: Matsalu valgala piirkonna veeprojekt
 • Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI 2004 EE 16 C PE 004
 • EK rahastamisotsuse algus: 23.12.2004
 • EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2009
 • EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 27 569 000 EUR
 • sh Matsalu alamprojekti eelarve: 17 053 000 EUR
 • EK-poolne abimäär: 80%
 • Kaasrahastaja: KIK, AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk
 • Toetuse saaja: AS Matsalu Veevärk, AS Haapsalu Veevärk
 • Projekti piirkond: Rapla-, Pärnu- ja Läänemaa

Projekti eesmärgiks on viia joogivee kvaliteet ja reovee puhastamine Rapla-, Pärnu- ja Läänemaal vastavusse Euroopa Liidu direktiividega. Selleks laiendatakse ning rekonstrueeritakse vee- ja reoveevõrgustikku, et vähendada veekadusid ja projekti tulemusena ühendada 90% piirkonna elanikest vee- ja kanalisatsioonivõrguga.

Projekt jaguneb kaheks alamprojektiks:

 • Matsalu alamprojekt (AS Matsalu Veevärk)
 • Haapsalu alamprojekt (AS Haapsalu Veevärk).

Tegevused Matsalu alamprojekti piirkonnas: ehitada ja rekonstrueerida 69 km veetorustikku, 91 km kanalisatsioonitorustikku, 38 puurkaevu, 59 pumbajaama ja 28 reoveepuhastit.