Tööde eesmärgiks on tagada AS Matsalu Veevärgi tarbijatele Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ sätestatud nõuetele vastav joogivesi, parendades selleks järgmiste AS Matsalu Veevärk puurkaevpumplate veetöötlusvõimekust:

  1. Vigala vald, Vana-Vigala
  2. Vigala vald, Kivi-Vigala
  3. Hanila vald, Vatla
  4. Hanila vald, Kõmsi
  5. Lihula vald, Tuudi
  6. Lihula vald, Kirbla

Projekteerimistööde teostaja AS Infragate Eesti.
Ehitustööde teostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS.
Omanikujärelevalve OÜ Heto Consult.
Projekti kogumaksumus 305 579,76 EUR.