Kõrvalarvesti näidu teatamine

Kui on paigaldatud eraldi arvesti kastmisvee jaoks, siis antud näitu tuleb ise teatada vastavalt lepingus toodud arvestusperioodile ka siis, kui üldarvesti on kaugloetav.

Mis saab, kui veenäit jääb teatamata?

Kliendi poolt üldveearvesti näidu mitteteatamisel ettenähtud tähtajaks on AS-l Matsalu Veevärk õigus esitada vastava perioodi eest (kuu/kvartal) prognoosarve eelnenud perioodi tarbimise järgi.

Kuidas kaitsta veetorusid külmumise eest?

Enne külmade ilmade saabumist on igati asjakohane läbi mõelda, mida saab igaüks oma majapidamises ise ette võtta selleks, et torud talvel ära ei külmuks. Siinkohal toome välja mõned enamlevinud ja järeleproovitud abinõud.

Veetorustik tuleb külma eest isoleerida, paigaldades selle külmumispiirist sügavamale maasse (1,5 – 1,9 m maapinnast allpool). Täiendavalt võib soovitada ka torude elektrilist soojendamist külmumise vastu.

Kuna veetorud kipuvad kiiremini kinni külmuma just vanemates majades, on heaks mõtteks lasta spetsialistil veel enne külmade ilmade saabumist torustik üle vaadata ja kitsaskohtade avastamisel puudused kiirelt likvideerida, et ennetada suuremaid kahjusid.

Veeavariid saab vältida peakraani sulgemisega. Eriti soovitatav on seda teha suvilates ja teistes harva kasutatavates hoonetes. Kraani sulgemiseks tuleb ühendust võtta AS-ga Matsalu Veevärk. Kraani sulgemise ja avamise teenuse hinnakirja leiate SIIT.

Igapäevaselt kasutatavates hoonetes on soovitav vaadata hoolega üle kogu veevärk ja veenduda, et külm ei pääseks torudele ligi. Erilist tähelepanu peaks pöörama veetoru majasisendi kohtadele ja keldriruumidele, sh aknad. Soojustamiseks võib kasutada kõiki käepäraseid vahendeid, näiteks vanu ajalehti, riideid vmt.

Temperatuur veemõõdusõlmes ei tohi langeda alla +4 kraadi. Kui veearvesti asub kaevus, tuleb soojustada kaevukaas. Selleks sobib näiteks 100 mm penoplast, millest tuleb lõigata kaevukaane suurune kate ja asetada see kaane alla. Lahenduseks võib olla ka küttekeha paigaldamine veemõõdusõlme. Katkise veearvesti tunneb ära purunenud klaasi või selle alla tekkinud vee järgi, millest tuleb teatada AS-i Matsalu Veevärk.

Arvesti külmumise eest kaitsmine on iga kliendi kohus. Kui arvestit pole piisavalt hästi külma eest kaitstud, siis vahetatakse lõhki külmunud arvesti välja kliendi kuludega.
Viimaseks abinõuks on jätta veekraan natukene avatuks – vee liikumine takistab toru külmumist. Kõige ohtlikum aeg torude külmumiseks on ilmamuutuste aeg, kui külmalainele järgneb soojalaine. Seetõttu ei tasu külmade möödudes valvsust kaotada. Vastupidi, soe aeg on parim aeg siseruumide soojustamiseks.

Kui siiski veetoru külmus, ei tohi jäätunud veetoru hakata ise lahtise leegiga sulatama! Abi saamiseks tuleb pöörduda torutööde teenust pakkuva ettevõtte poole, kellel on olemas kõik sulatamiseks vajalikud töövahendid ja – võtted.

Mida peab Klient teadma oma kinnistu vee- ja kanalisatsiooni taristu kohta?

Klient peab teadma, kus on tema vee ja – kanalisatsioonitaristu liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, samuti kus asub tema kinnistul veetorustiku peakraan (sulgemisarmatuur) ja kinnistul paiknev kanalisatsiooni vaatluskaevu asukoht.

Liitumispunktist kinnistu poole asuvad torustikud kuuluvad kinnistuomanikule ja nende hooldamine ja vajalik remont on Kliendi kohustus.

Kuidas toimida kanalisatsiooni ummistuse puhul?

Tänavatorustiku ummistusest palume teada anda avariitelefonil 56 494 756. Kinnistusisese ummistuse likvideerib majaomanik. Kui ummistuse asukoht ei ole koheselt Kliendi poolt tuvastatav ja kohale on kutsutud AS Matsalu Veevärk töötaja ning ummistust likvideeriv AS-i Matsalu Veevärk töötaja tuvastab ummistuse kinnistul (liitumispunktist kinnistu pool), teostatakse ummistuse likvideerimine tasulise teenustöö korras, millest informeeritakse klienti objektil.

Kuidas ennetada kinnistusiseseid ummistusi?

Kanalisatsiooni torustiku sagedane ummistuste põhjus on kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumine. Kindlasti peab vältima ka kanalisatsiooni kohvipaksu ja köögipaberite viskamist ning rasvade ja toidujäätmete valamist. Soovitatav on majapidamises olevaid haisulukke regulaarselt hooldada ja puhastada ning sinna kogunenud sodi visata prügikasti. Dušši ja vanni väljavoolude sagedaste ummistuste põhjuseks on sinna kogunenud pikad juuksekarvad.

Ära tee troppi! WC pole prügikast!

All toodud lingil on palju praktilisi nõuandeid, kuidas tarbijad peaks/ei peaks käituma.
https://evel.ee/teabepank/poti-reegel-wc-pott-ei-ole-prugikast/

Miks on kraanivesi roostene ja/või ebameeldiva lõhnaga?

Halvast veekvaliteedist palume meid alati teavitada avariitelefonil 56 494 756 või saata e-kiri aadressile info@matsaluvv.ee E-kirja palume lisada ka oma kinnistu täpne aadress ja kontakttelefoni nr, et saaksime lisainformatsiooni saamiseks Teiega ühendust võtta.

Ajutiselt võib vee kvaliteeti mõjutada järsk veevõtmine hüdrandist operatiivteenistuse poolt, hüdrandi hooldus, vee- ja elektrikatkestus, torustike ehitus, torustike avariid.

Veekvaliteeti võib mõjutada ka see, kui kinnistu ja/või majasisesed torustikud on amortiseerunud metalltorud ning ka see kui on paigaldatud majasiseselt filtreid ja neid ei ole Kliendi poolt hooldatud vastavalt filtritootja soovitustele.

Kui probleemiks on soojale veele tekkiv ebameeldiv lõhn, siis selle põhjus peitub sageli majapidamisse paigaldatud soojaveeboileris. Kui boileris soojendatava vee temperatuur jääb alla +55 kraadi, siis võib see panna boileri seintel loomulikult eksisteerivad bakterid “elama” ja see omakorda võibki põhjustada ebameeldivat lõhna vee juures. Kui boileri temperatuur on püsivalt üle +55 kraadi, on tõenäolisem, et boileris loomulikult eksisteeriv bakteeria hävib ega paljune ja siis ei teki ka veele ebameeldivat lõhna.

Soojaveeboileri paigaldamisel mitte nõuetekohaselt paigaldatud torustikud, valesti paigaldatud või üldse paigaldamata jäetud tagasivoolu klapid, ülerõhu klapid ja/või paisupaagid tekitavad vee soojenedes (ja paisudes) maja torustikus ülerõhu ning halvemal juhul võib läbi segisti sattuda riknenud vesi ka külmaveetorusse.

AS Matsalu Veevärk müüb vett, mille kvaliteet peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”) ja teeb joogivee kvaliteedi kontrollimiseks kontrollproove vastavalt Keskkonnaameti poolt kinnitatud proovivõtukavadele ning teostab järjepidevalt taristul hooldustöid vee kvaliteedi nõuetekohasuse tagamiseks.

Mida ette võtta, kui veesurve on nõrk?

Veesurve probleemide korral palume helistada meie avariitelefonile 56 494 756 või saata e-kiri aadressile info@matsaluvv.ee

Enamik madala veesurve probleeme saab alguse kinnistu sees paiknevatest Kliendi paigaldatud, kuid hooldamata jäetud sõeladest ja/või filtritest. Oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada.

Teine sagedane põhjus on see, et torustiku rajamisel või rekonstrueerimisel on paigaldatud liialt peenikesed (väikese läbimõõduga) veetorud, mis ei võimalda korraga mitme kraani avamist. Põhjuseks võivad olla ka vanad torustikud, mis on seest nn “täis kasvanud“.

Talvisel ajal võib surve kadu olla märk ka sellest, et kusagil torustikus on hakanud vesi külmuma.

Kortermajades võiks esimese asjana veenduda, et keegi naabritest ei ole maja peakraani sulgenud.

Kuidas toimida torustike avarii puhul?

Kui avastatud avarii asub liitumispunktist tänava poole, likvideerib AS Matsalu Veevärk selle omal kulul esimesel võimalusel. Palume teedel nähtavatest veeleketes ja ummistustest koheselt teada anda AS-i Matsalu Veevärk avariitelefonil 56 494 756 või saata e-kiri aadressile info@matsaluvv.ee

Kui leke asub kinnistu sees, on avarii likvideerimise kohustus Kliendil. Kinnistusisese avarii tuvastamisel on AS-il Matsalu Veevärk õigus teenus ajutiselt Kliendile peatada, kuni kinnistusisese avarii likvideerimiseni.

Miks mul ei ole vett?

Esmalt palume kontrollida, kas tegemist on planeeritud veekatkestusega, mille kohta leiate infot AS-i Matsalu Veevärk leheküljelt: http://www.matsaluvv.ee/?go=katkestused

Vee ootamatu kadumine võib olla seotud ka üldise elektrikatkestusega. Siinkohal soovitame kontrollida, kas majapidamises ja/või asulas on elekter olemas. Reeglina taastub veeühendus elektriga samaaegselt.

Kortermajas võib korteris vesi ootamatult kaduda ka juhul, kui keegi on majas peakraani sulgenud, et teha näiteks oma korterisiseseid remonttöid. Palume esmalt kontrollida, kas maja peakraan on ikka avatud. Kindlasti tuleb korteriühistut teavitada, kui on vajadus majas vesi sulgeda, et ühistu saaks teavitada kõiki teisi korteriomanikke vee sulgemisest tööde ajal.

Kui kõik eelloetletud variandid on välistatud, siis palume pöörduda AS-i Matsalu Veevärk poole.

Mida ette võtta, kui veearvesti juurest tilgub vett?

Kui arvesti juurest tilgub vett, tuleks esmalt välja selgitada, kas tegemist on välise kondensatsiooniveega või lekib vesi torustikust. Kui veearvesti ära kuivatada ja ikkagi lekib, siis võib leke olla torustikust ja sellisel juhul tuleks ühendust võtta AS-ga Matsalu Veevärk telefonil 56 494 756 või saata e-kiri aadressile info@matsaluvv.ee .

Mida teha, kui veearvesti on külmunud, rikutud vms?

Võimalusel tuleks sulgeda maja peakraan ja viivitamatult teavitada AS-i Matsalu Veevärk, kes saadab kohale operaatori, et paigaldada uus arvesti. Külmunud/rikutud arvesti vahetusega kaasnevad kulud tasub Klient.

Kuhu teatada puuduvatest tänavakaevudest või ohtlikest kaevudest?

Puuduvatest tänavakaevuluukidest või ohtlikest kaevudest palume teavitada kohalikku omavalitsust või AS-i Matsalu Veevärk avariitelefonil 56 494 756 või saata e-kiri aadressile info@matsaluvv.ee.

Kuidas kujuneb vee hind?

Vee hinna kooskõlastab Konkurentsiamet, kes arvestab reaalseid tootmise otseseid ja kaudseid kulusid.

Jäta meelde!

Mitte ükski inimese poolt loodud asi ei ole igavene. Kõik inimese poolt loodud asjad (k.a süsteemid) vajavad hooldamist.