Liivi küla ja Virtsu aleviku joogiveekvaliteedi parendamine

Projekti käigus rajatakse Liivi veevarustuspumpla vahetuslähedusse puurkaev ning ühendatakse olemasoleva pumplaga, pumbajaam varustatakse uute veetöötlusseadmetega, seadistatakse ümber elektri- ja automaatikaseadmed, rajatakse veevõrguühendus pumplani nig ehitatakse välja veetöötlusseadmete filtripesuvee ärajuhtimiseks uhteveesüsteem.

Projekti käigus käivitatakse Virtsu Kaare veevarustuspumpla vahetuslähedusse rajatud S-veekompleksi puurkaev ning ühendatakse olemasoleva pumplaga, pumbajaam varustatakse täiendavate aeratsiooniseadmetega rauaeralduseks ning veetöötlusseadmetega, seadistatakse ümber elektri- ja automaatikaseadmed, rajatakse veevõrguühendus puurkaevust pumplani.

Peale projekteerimis-ehitustöid peavad mõlema asula joogivee analüüside tulemused vastama sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid" sätestatud nõuetele.

 

Projekteerimis-ehitustööde teostaja OÜ Miridon.

Omanikujärelevalve teostaja AS Infragate Eesti.

Projekti kogumaksumus 54 278,00 EUR.