Märjamaa alevi reoveepuhasti

Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimisehitustööd

Projekti eesmärk on saavutada Märjamaa aleviku reoveepuhastist väljuva heitvee stabiilne vastavus Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ja Euroopa Liidu Asulareovee Direktiiviga, mis reguleerivad reovee kogumist ja –puhastust.

 

Projekti käigus ehitatakse ümber ja laiendatakse olemasolev Märjamaa reoveepuhasti tehnohoone. Rajatakse uus raudbetoonist mahutikompleks reovee bioloogiliseks puhastuseks. Puhastatakse heitvee kraavistikku. Teostatakse kõik vajalikud torustiku ehituse ja seadmestamise tööd ning elektri- ja automaatikatööd seoses uute hoonete ja rajatiste ehitamisega ja seadmete paigaldamisega. Rekonstrueeritakse kanalisatsiooni isevoolsete (ca 2057) ja survetorustikke (ca 1220m).

Projekti kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 2,4 miljonit eurot.

Projektijuht: Infragate Eesti AS

Inseneri ja omanikujärelevalve: Watercom OÜ/Ehitusagentuur OÜ

Projekteerimis-ehitustööd: Viimsi Keevitus AS/ RVT Ehitus OÜ

Projekti eeldatav lõpptähtaeg on märts 2018.