-
-
-
-
-
-
Teated
AS Matsalu Veevärk teadaanne! (15 aprill 2011)

 Vastavalt Märjamaa Vallavolikogu määrusele 18.12.2001.a nr 20 (edaspidi määrus ) ja lähtudes määruse punktist 2.4.1.1., mis käsitleb teenuslepingu puudumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel,  teostab AS Matsalu Veevärk alates 25.04.2011.a Märjamaa alevis ja Orgita külas veekasutuse ja kanaliseerimise õigsuse kontrolli kinnistutel. Samuti kontrollitakse veemõõdusõlmede tehnilistele nõuetele vastavust.

Kontrolli käigus avastatud kinnistud, millel puudub teenusleping vee-ettevõtjaga, suletakse omavolilise vee tarbimise ja heitvee kanaliseerimise võimalus ette teatamata vastavalt määruse punktile 2.4.2.

Teenusleping sõlmitakse määruses ettenähtud korras ja alustel.

 

Hans Liibek

Juhatuse liige

AS Matsalu VeevärkArhiiv