Kasulik teada

 

Õigusaktid

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

 

Veeseadus

Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord

 

Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord

 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

 
 
 
 

 

Kohalikud omavalitsused (aktsionärid)

 

Lääneranna vald www.laanerannavald.ee  

Lääne-Nigula vald www.laanenigula.ee

Rapla vald  www.rapla.kovtp.ee

Märjamaa vald  www.marjamaa.kovtp.ee

Kehtna vald  www.kehtna.kovtp.ee

 

Muu

 

Keskkonnaministeerium  http://www.envir.ee
 
Keskkonnainvesteerinute Keskus  http://www.kik.ee
Eesti Vee-ettevõtete Liit www.evel.ee