Märjamaa veemajandusprojekt torustike rekonstrueerimiseks

Üldandmed

Projekti nimetus:

Märjamaa veemajandusprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr:

10.07.2014 nr 1-25/102

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.0101.14-0125

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev

31.12.2015

ÜF toetuse maksimumsumma

2 098 519 EUR

Toetuse saaja:

AS Matsalu Veevärk

Projekti piirkond:

Märjamaa reoveekogumisala

Projekti eesmärk

Märjamaa reoveekogumisalal on läbiviidud Matsalu ühtekuuluvusfondi (ÜF) veemajandusprojekti raames põhjalikud investeeringud. Ainsana vajavad rekonstrueerimist veel vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Puurkaevpumplate ja osade reoveepumplate automaatika. Täna on veevärgiga liitunud elanikke ca 94%, kuid liitumise võimalus eelmise ÜF projekti raames on tagatud valdavalt kogu reoveekogumisala ulatuses. Seetõttu arvestatakse investeeringuperioodi esimese 5 aasta jooksul liitunud elanike arvu tõusu kuni 99%-le.

Sarnaselt ühisveevarustusele on loodud võimalus ka eelmise ÜF projekti raames elanikel liituda ühiskanalisatsiooniga valdavalt kogu reoveekogumisala ulatuses. Täna on siiski elanike liitumisprotsent 82%. Käesoleva investeeringu arvestusperioodil arvestatakse seetõttu ka liitumise tõusu ühiskanalisatsiooniga kuni 99%-i saavutamiseni.

Ühisveevarustusega liitumisel on siiski olemas kaudne mõju, kuna täna vesi tarbijapunktis ei vasta nõuetele üldraua osas ja elanikel puudub motivatsioon liitumise tulemusena saada ebakvaliteetset vett.

Käesoleva projektiga on täidetud Märjamaa valla  ÜVK arengukava kogu lühiajaline programm Märjamaa reoveekogumisala kohta. Pikaajalisse programmi jäävad vaid mõned sajad meetrid torustikku, mille rekonstrueerimist võib pigem lugeda juba tavapäraseks tegevuseks võrkude hooldamisel.

Käesoleva projekti tulemusena:

- viiakse üldrauasisaldus tarbijapunktis normi piiresse (0,2 mg/l);

-vähendatakse veekadusid 10%-ni;

-puurkaevpumplate automaatika rekonstrueerimise ja kaugjälgimissüsteemi paigaldamisega tagatakse kiire reageerimine lekete tekkel;

-tagatakse nõuetekohane tuletõrjeveevarustus;

-vähendatakse infiltratsiooni ja reoveepuhastisse jõudvate lisavete kogust 20%-ni;

-vähendatakse ohtu põhjavee reostusele kaitsmata põhjavee alal (karstialad)

-reoveepumplate automaatika rekonstrueerimise ja kaugjälgimissüsteemi paigaldamisega tagatakse kiire reageerimine lekete tekkel.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Ehitamisele ja rekonstrueerimisele kuulub ca 14 km veetorustikke, rekonstrueerimisele ca 7,2 km kanalisatsioonitorustikke, rajamisele ca 565 majaühendust ja automaatsüsteemi ehitamine kümnele vee- ja kanalisatsiooni pumplale. Tööde mahud täpsustuvad projekteerimise ja tööde teostamise käigus. 

Pojekti kaasrahastajaks on: