Märjamaa alevi reoveepuhasti

Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimisehitustööd

Projekti eesmärk on saavutada Märjamaa aleviku reoveepuhastist väljuva heitvee stabiilne vastavus Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ja Euroopa Liidu Asulareovee Direktiiviga, mis reguleerivad reovee kogumist ja –puhastust.

 

Projekti käigus ehitatakse ümber ja laiendatakse olemasolev Märjamaa reoveepuhasti tehnohoone. Rajatakse uus raudbetoonist mahutikompleks reovee bioloogiliseks puhastuseks. Puhastatakse heitvee kraavistikku. Teostatakse kõik vajalikud torustiku ehituse ja seadmestamise tööd ning elektri- ja automaatikatööd seoses uute hoonete ja rajatiste ehitamisega ja seadmete paigaldamisega. Rekonstrueeritakse kanalisatsiooni isevoolsete (ca 2057) ja survetorustikke (ca 1220m).

Projekti kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 2,4 miljonit eurot.
Projektijuht: Infragate Eesti AS
Inseneri ja omanikujärelevalve: Watercom OÜ/Ehitusagentuur OÜ
Projekteerimis-ehitustööd: Viimsi Keevitus AS/ RVT Ehitus OÜ
Projekti eeldatav lõpptähtaeg on märts 2018.


Projekti nimetus: "Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine"

 

·    Märjamaal Sõtke küla Laane ning Ärni piirkonna ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustike rajamise projekteerimis-ehitustööd.
·    Hanke esemeks on Märjamaa aleviga piirneva Sõtke küla Laane ja Ärni piirkonna ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd. Töö raames tuleb teostada projekteerimise eelsed uuringud, koostada põhi- ja tööprojekt, taotleda ehitustöödeks ehitusluba ja ehitustööd projekti järgselt teostada. Projekteeritavate tööde mahud: 1) ca 850-900 meetrit ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikke (valdavalt ühises kaevikus); 2) ca 35 majaühendust (vesi ja kanalisatsioon); 3) 1 reoveepumpla.

 

Kogumaksumus: 200 000,00 EUR
Projektijuht: Infragate Eesti AS
Inseneri ja omanikujärelevalve: Watercom OÜ/Ehitusagentuur OÜ
Projekteerimis-ehitustööd: Viimsi Keevitus AS/ RVT Ehitus OÜ
Projekti eeldatav lõpptähtaeg on oktoober 2018.


·