Virtsu reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti eesmärk on saavutada Virtsu aleviku reoveepuhastist väljuva heitvee stabiilne vastavus Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ja Euroopa Liidu Asulareovee Direktiiviga, mis reguleerivad reovee kogumist ja –puhastust.

 

Peale projekteerimis-ehitustööde elluviimist peab Virtsu reoveepuhasti vastu võtma ja nõuetekohaselt puhastama ka parvlaevadelt üleantava reovee.

 

Projekti kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 200 000 eurot.

 

Projekti eeldatav lõpptähtaeg on 20.05.2017

 

Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teostaja Vihmer OÜ

Projekteerimistööde teostaja Keskkond ja Partnerid OÜ

Ehitustööde teostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS