Sipa küla joogiveekvaliteedi parendamine

Tööde eesmärgiks on tagada AS Matsalu Veevärgi tarbijatele Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ sätestatud nõuetele vastav joogivesi, parendades selleks AS Matsalu Veevärk Sipa küla puurkaevpumpla veetöötlusvõimekust.


Ehitustööde teostaja Schöttli Keskkonnatehnika AS.

Omanikujärelevalve OÜ P.P.Ehitusjärelevalve.

Projekti kogumaksumus 17 900,40 EUR.