2 reoveepuhasti rekonstrueerimine

Käesoleva projekti eesmärgiks on rekonstrueerida olemasolevad Kasti ja Martna

reoveepuhastid ja viia need vastavusse kehtivate õigusaktidega.

Projekteerimistööde teostaja OÕ Keskkond & Partnerid.

Ehitustööde teostaja konsortsium AS Merko Infra / AS Merko Ehitus Eesti.
Omanikujärelevalve AS Infragate Eesti.


Projekti kogumaksumus 359 004,03 EUR.